0 items in je winkelwagen
  • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

ActProsportDEAL is onderdeel van ActProsport Netwerk

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ActProsportDEAL en door haar aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ActProsportDEAL is ingestemd.

1.5 De website van ActProsportDEAL richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ActProsportDEAL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 ActProsportDEAL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de website van ActProsportDEAL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

1.9 ActProsportDEAL is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. ActProsportDEAL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de website wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestellen-button of een mededeling over de levertijd en leveringscondities, dat wordt vermeld bij het product.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
– Een offerte door de Koper is getekend en door ActProsportDEAL is ontvangen ingeval door ActProsportDEAL een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
– De potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan ActProsportDEAL via elektronische weg is verzonden en door ActProsportDEAL is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.5 Koper en ActProsportDEAL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ActProsportDEAL, zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten/diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ActProsportDEAL is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders aangegeven.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de tijdsduur (in dagen, uren, minuten, seconden) en beschikbaar in de aantallen zoals vermeld op de website.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ActProsportDEAL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ActProsportDEAL worden gecorrigeerd.

3.4 Wij berekenen vaste (aangetekende) verzendkosten, de weergegeven prijs op de website is dan ook de prijs die u betaalt voor desbetreffende artikel(en). Voor verzending naar de waddeneilanden zijn wij genoodzaakt tot 30KG € 9,95 en boven de 30KG € 39,95 aan verzendkosten in rekening te brengen. Voor verzending naar het buitenland vragen wij een passende toeslag die passend is bij de verzending naar het gekozen land.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website kan via Overschrijving, iDEAL en PayPal (inclusief Credit Cards en Debit Cards) worden betaald.

4.2 ActProsportDEAL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ActProsportDEAL ernaar om bestellingen binnen twee tot vijf werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ActProsportDEAL kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij een ander afleveradres tijdig door de Koper schriftelijk aan ActProsportDEAL wordt kenbaar gemaakt.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de Koper.

Artikel 6. Herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Indien bij aflevering de verpakking zodanig is beschadigd dat het aannemelijk is dat de inhoud beschadigingen heeft opgelopen, wordt u geadviseerd het pakket bij bezorging niet te accepteren.

6.2 U hebt het juridisch recht om binnen een termijn van veertien (14) werkdagen vanaf de ontvangstdatum, de bestelling te annuleren of naar ActProsportDEAL terug te zenden. U dient deze beslissing wel vooraf per e-mail of brief aan ActProsportDEAL kenbaar te maken. Teruggezonden artikelen dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Ongefrankeerde pakketten kunnen we helaas niet accepteren, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afzender in rekening gebracht.

6.3 Overeenkomsten met consumentkopers, die via de website tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen, binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

6.4 Het retour zenden van gekochte artikelen geschied op risico van de Koper. Artikelen die niet binnen de wettelijke gestelde termijn zijn geretourneerd zoals omschreven in artikel 6.3, gelden als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

6.5 Van retourrecht zijn uitgesloten: Producten met een korte houdbaarheid datum op de verpakking.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met ActProsportDEAL is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door ActProsportDEAL geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ActProsportDEAL vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket-functie.

8.2 De aansprakelijkheid van ActProsportDEAL is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3 ActProsportDEAL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 In het geval de Koper via ActProsportDEAL een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van ActProsportDEAL of de fabrikant zijn verricht;
– Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De Koper is gehouden ActProsportDEAL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat ActProsportDEAL op haar website links opneemt naar andere internetsites. Dergelijke verwijzingen zijn louter informatief en ActProsportDEAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is ActProsportDEAL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijf storingen, energie storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij ActProsportDEAL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)recht.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ActProsportDEAL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 ActProsportDEAL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een Privacy Policy.

11.2 ActProsportDEAL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ActProsportDEAL of overeenkomsten gesloten met ActProsportDEAL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de zetel van ActProsportDEAL, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

13.1 ActProsportDEAL is, een handelsnaam van Actuate Marketing & Sales, geregistreerd onder nummer 28082057 bij de KvK te Leiden/Den Haag.

13.2 ActProsportDEAL streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Versie 3.0 – Januari 2018